Domov / Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) opisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania woodlogic.sk (ďalej len "webové rozhranie")

 

SPRÁVCA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o.

so sídlom: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava 

IČO: 47 795 981

DIČ: 2024106469

Zápis v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99095/B

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Korešpondenčná adresa: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava

Telefónne číslo: +421 905 336 051

Kontaktný e-mail: [email protected]

Zodpovedná osoba: Serhii Novikov ([email protected])

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme Vás o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie o nakladaní s Vašimi osobnými údajmi a súvisiacich právach a povinnostiach.

 

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
 

1.1. Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a priamo uplatniteľnými predpismi Európskej únie, najmä s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 

1.2. Osobné údaje ktoré zhromažďujeme

Zhromažďujeme rôzne údaje v závislosti od toho, ktoré z našich služieb využívate. Rozsah spracovania osobných údajov je primeraný, relevantný a obmedzený pre naplnenie stanovených účelov.

1.2.1. Pokiaľ u nás nakupujete, zhromažďujeme:

Meno a priezvisko, adresu doručenia, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje.

Údaje vzniknuté na základe trvania zmluvy – nakúpené produkty, zákaznícky segment, objem poskytnutých služieb.

1.2.2. Pokiaľ ste registrovaným zákazníkom, zhromažďujeme: 

Meno a priezvisko, adresu doručenia, e-mailovú adresu, telefónne číslo, bankové spojenie, platobné údaje. 

Prihlasovacie mená a heslá (nemáme prístup ku skutočnému heslu).

1.2.3. Pokiaľ od nás odoberáte marketingové správy, zhromažďujeme:

Krstné meno a e-mailovú adresu. Telefónne číslo, ak ste registrovaný zákazník.

1.2.4. Ďalej spracovávame tieto osobné údaje: 

Informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, trvania a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie podobné informácie.
 

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE ÚDAJOV
 

2.1. Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete najmä pri vyplnení objednávky, prípadne pri zriadení používateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene Vašich osobných údajov, prosíme, informujte nás o tom.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať ku získavaniu a uchovávaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v „Informácie o cookies“.
 

2.2. Účely spracovania osobných údajov

2.2.1.Predaj tovarov. 

Aby sme mohli predávať tovary a zlepšovať tak proces nakupovania, spracovávame Vaše osobné údaje. Konkrétne sem patria:

Spracovanie objednávky tovaru, objednaného prostredníctvom našej webovej stránky. Zákonným dôvodom je tu nevyhnutnosť pre splnenie kúpnej zmluvy a pri vybraných údajoch na splnenie právnych povinností (napr. účtovné doklady).

Upozornenie na dostupnosť tovaru. 

V prípade, že požiadate o stráženie dostupnosti tovaru, spracujeme Vaše osobné údaje na základe vášho súhlasu.

2.2.2. Zákaznícka podpora. 

Na zaistenie zákazníckeho servisu a na odstránenie prípadných problémov pri plnení kúpnej zmluvy.

2.2.3. Komunikácia. 

Zhromaždené údaje využívame s cieľom komunikácie s vami a jej individuálneho prispôsobovania. Môžeme Vás, napríklad kontaktovať telefonicky, e-mailom alebo inou formou, aby sme Vám pripomenuli, že máte tovar v online košíku, pomohli Vám s dokončením Vašej objednávky, oznámili Vám aktuálny stav vašej žiadosti, objednávky alebo reklamácie alebo k nej od Vás získali ďalšie informácie alebo Vás upozornili, že musíte vykonať akciu nutnú na zachovanie aktívneho stavu Vášho účtu.

2.2.4. Zlepšenie procesu nakupovania. 

Údaje používame na neustále zlepšenie procesu nakupovania a systémov vrátane pridávania nových funkcií a zároveň s cieľom robiť informované rozhodnutia za použitia súhrnných analýz a business inteligencie, to všetko na základe nášho oprávneného záujmu odvíjajúceho sa od slobody podnikania a spočívajúceho v nevyhnutnosti zlepšovania poskytovaných služieb kvôli úspechu v hospodárskej súťaži. Aby sme Vašim právam a záujmom zaistili dostatočnú ochranu, s cieľom zlepšovania používame osobné údaje, ktoré sú v čo najväčšej možnej miere anonymizované.

2.2.5. Ochrana, bezpečnosť a riešenie sporov. 

Údaje môžeme spracovávať aj z oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zaistení ochrany a bezpečnosti našich systémov a našich zákazníkov, na zisťovanie a prevenciu podvodov, riešenie sporov a presadzovanie našich dohôd na základe oprávneného záujmu.

2.2.6. Marketingové ponuky.

Zasielame Vám obchodné oznámenia týkajúce sa obdobných produktov, ako ste si kúpili, a komerčné informácie o novinkách a aktuálnych akciách alebo zľavách, ktoré by vás mohli zaujímať.

Tieto obchodné oznámenia môžete vždy odmietnuť spôsobom ktorý je uvedený v každom e-maili obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

V prípade, že odoberanie obchodných oznámení odhlásite, nebudeme naďalej Vaše elektronické kontakty na tieto účely využívať. Začneme ich opäť využívať, pokiaľ ich zaregistrujete alebo si ich výslovne vyžiadate.

Marketingové ponuky, ktoré sa Vám zobrazujú, môžu byť vybrané na základe ďalších informácií, ktoré sme o Vás v priebehu času získali podľa kontaktných údajov, demografických údajov, obľúbených položiek a údajov o používaní z našich produktov a webov (cookies, IP adresa, údaje poskytnuté Vaším prehliadačom, údaje o preklikoch, zobrazených obchodných oznámeniach, navštívených produktoch). Nevykonávame plne automatizované spracovanie, ktoré by pre Vás malo právne účinky.

Pokiaľ nie ste naším zákazníkom, spracovávame na základe Vášho súhlasu.

Máte právo kedykoľvek bezplatne vzniesť námietku proti týmto spracovaniam. Kontaktné údaje sú uvedené na začiatku tohto dokumentu.

2.2.7. Spracovávanie cookies z internetových stránok prevádzkovaných spoločnosťou WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o.

V prípade, že máte vo svojom webovom prehliadači povolené cookies, spracovávame záznamy správania z cookies umiestnených na internetových stránkach prevádzkovaných spoločnosťou WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o., a to na účely zaistenia lepšej prevádzky internetových stránok WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o. a na účely internetovej reklamy spoločnosti WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o.. Viac informácií nájdete v „Informácie o cookies“.

2.3. Na akom právnom základe využívame vaše osobné údaje?

2.3.1. Podkladom pre spracovanie zákazníckych osobných údajov je predovšetkým potreba plniť zmluvu, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo je potrebné na žiadosť dotknutej osoby vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 bod b) GDPR). To platí predovšetkým pre osobné údaje uvedené v registračnom formulári na účte, objednávanie a uzatvorenie kúpnej zmluvy alebo pre rezervácii v online obchode, rovnako ako pri registrácii k odberu newsletteru. Aj v prípade osobných údajov, ktoré nám boli poskytnuté v súvislosti so sťažnosťou zákazníka, právnym základom ich spracovania je potreba vykonať / obslúžiť zmluvu o predaji reklamovaného tovaru.

2.3.2. V prípade spracovania pre marketingové účely vyššie uvedené, s výnimkou tých, ktoré sú realizované v rámci newsletteru, je základom pre toto spracovanie splnenie cieľov oprávnených záujmov správcu alebo jeho spolupracujúcich subjektov (čl. 6 ods. 1 písmeno f) GDPR) pričom v takom prípade sa spolupracujúce subjekty nezúčastňujú na spracovaní údajov zákazníka. Na druhej strane, pokiaľ partneri správcu môžu mať priamy prístup k týmto informáciám - právnym základom pre takéto spracovanie je dobrovoľný súhlas daný zákazníkom (článok 6 (1) (a) GDPR).

2.3.3. Pre ostatné (iné) účely môžu byť osobné údaje zákazníka spracované na základe:

2.3.3.1. dobrovoľne vyjadreného súhlasu - napr. osoby vstupujúce do súťaží (článok 6 ods. 1 písm. a) GDPR);

2.3.3.2. právnej povinnosti - ak je spracovanie nevyhnutné pre splnenie zákonnej povinnosti správcu, napríklad keď na základe daňových alebo účtovných predpisov správca účtuje uzavreté kúpne zmluvy (článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR);

2.3.3.3. nevyhnutné pre iné účely, ako sú uvedené vyššie, ktoré vyplývajú z oprávnených záujmov správcu alebo tretej strany, najmä s cieľom určiť, uplatniť alebo obhajovať nároky, komunikovať so zákazníkom aj prostredníctvom kontaktných formulárov (vrátane odpovedí na správy zákazníkov), trhové a štatistické analýzy (článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR).
 

2.4. Ako dlho údaje využívame?

2.4.1. Osobné údaje môžu byť uchovávané po dobu používania internetového obchodu (a môžu byť vymazané po uplynutí troch rokov od poslednej aktivity zákazníka v internetovom obchode), a v prípade marketingových aktivít - až do uplatnenia námietky zákazníkom, a ak sa týka technológie cookies a podobných, v závislosti od technických otázok, až kým sa tieto súbory nevymažú pomocou nastavení prehliadača / zariadenia (odstránenie súborov nie je vždy totožné s vymazaním osobných údajov získaných prostredníctvom týchto súborov, a preto je možné uplatnenie námietky).

2.4.2. Ak spracovanie osobných údajov závisí od súhlasu zákazníka, osobné údaje môžu byť spracované, kým nie je súhlas odvolaný.

2.4.3. V každom prípade:

2.4.3.1. Osobné údaje budú uložené aj vtedy, keď zákon (napr. účtovné alebo daňové predpisy) zaväzuje správcu, aby ich spracoval;

2.4.3.2. Osobné údaje budú uchovávané dlhšie pre prípad eventuálnej sťažnosti zákazníka voči správcovi, aby správca mohol uplatniť svoje nároky alebo sú potrebné na uplatnenie alebo obhajobu voči nárokom tretích osôb, a to v premlčacej lehote stanovenej zákonom, najmä Občianskym zákonníkom.

2.4.4. V závislosti od rozsahu osobných údajov a účelu ich spracovania môžu byť uložené na inú dobu. V každom prípade je rozhodujúca dlhšia z dôb uchovávania osobných údajov.

 

2.5. Odovzdanie osobných údajov tretím stranám 

2.5.1. Všetky osobné údaje získané od zákazníkov využívame výhradne pre vnútornú potrebu správcu, chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo Vášho súhlasu. Výnimku predstavujú externí spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby (napr. dopravu, platobný styk alebo vývoj e-shopu) a orgány štátnej moci. Týmto spoločnostiam Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové vybavenie objednávky alebo fungovanie a zdokonaľovanie nákupného procesu.

2.5.2. Ide najmä o tieto činnosti:

2.5.2.1. Na zaplatenie objednávky online (platobná karta, prevod) odovzdávame osobné údaje poskytovateľovi služieb ohľadne spracovania platieb. 

2.5.2.2. Za účelom doručenia tovaru zmluvnými dopravcami odovzdávame vaše osobné údaje:

Packeta Slovakia s. r. o., IČO: 48 136 999, Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava.

2.5.2.3. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú prevádzkovatelia ponúkajúci marketingové služby a personalizovanú reklamu pre správcov:

Google Ireland Limited , Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko

Facebook, Facebook Ireland Ltd. 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Írsko.

2.5.3. Ak je to potrebné na vyšetrovanie nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho konania, sa údaje môžu poskytnúť orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti. U všetkých týchto poskytovateľov služieb zmluvne požadujeme, aby spracovávali Vaše osobné údaje v súlade s podmienkami ochrany osobných údajov a platnou legislatívou.

 

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

 

3.1. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

 

Ak spracovávame Vaše osobné údaje len na základe Vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním Vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu [email protected],

 • písomne formou listu zaslaného na našu korešpondenčnú adresu,

 • v prípade obchodných oznámení - spôsobom, ktorý je uvedený v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odhlasovací odkaz alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

 

3.2. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie Vašich osobných údajov. Ak Vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a najmä tieto informácie:

 • účel spracovania;

 • kategórie spracovávaných osobných údajov;

 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;

 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť Vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie Vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

 

3.3. Právo na opravu

Ak sú Vaše osobné údaje nepresné alebo neúplné, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nesprávnych údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

 

3.4. Právo namietať proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame na účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

 

3.5. Právo na výmaz („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme Vaše osobné údaje zmazali, ak:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo spracované,

 • ste odvolali súhlas so spracovaním,

 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov,

 • osobné údaje boli spracovávané nezákonne,

Ak neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní Vašej žiadosti vyhovieť.

 

3.6. Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, ak:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov,

 • je spracovanie nezákonné a Vy namiesto výmazu žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov,

 • už Vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov,

 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme oprávnení Vaše osobné údaje iba uložiť. Ďalšie spracovanie je možné len s Vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní Vašej námietke vyhovieť.

Ak je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

 

3.7. Právo na prenosnosť údajov

Máte právo na získanie Vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

 

3.8. Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony Vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane Vašich osobných údajov Vám vyjdeme maximálne v ústrety. Ak však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, najmä na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na tento úrad priamo. 

Ak sa najmä Vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania, alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo územia Slovenskej republiky, v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

4.1. Kto Vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadení.

Vaše osobné údaje pre nás spracováva ďalej najmä daňový poradca, účtovník, subdodávatelia. V rozsahu, aký je potrebný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení Vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám, napr. prepravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností. 

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európskej únie, ibaže to bude nevyhnutné na plnenie zmluvy, alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takéhoto odovzdávania stanovenými nariadeniami.

 

4.2. Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné i ďalšie získavané údaje sú plne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 01.12.2021.

© 2024. WoodLogic
Všetky práva vyhradené
Zásady ochrany osobných údajov Informácie o cookies
Prihláste sa do svojho účtu
Email
Heslo
Prihlásiť sa
Pripomenúť heslo Registrácia nového užívateľa
0 položky hodnotu 0.00 €


Košík je prázdny
Dokončiť objednávku
Pokračovať v nákupe
Spätný hovor
Meno
Phone
Odoslať
Predobjednať
Meno
Phone
Email
Odoslať
Táto webstránka používa súbory cookies
Používame cookies, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť návštevníkom našich stránok a zlepšovať naše služby.

Súhlasiť