Domov / Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľom e-shopu woodlogic.sk je WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o., sídlo: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 795 981, DIČ: 2024106469, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99095/B

Korešpondenčná adresa: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava

Telefónne číslo: 

Kontaktný e-mail: [email protected]

 

Článok I. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.2. Výklad pojmov:

1.2.1. Predávajúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie spoločnosť WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o., sídlo: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 795 981, DIČ: 2024106469, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99095/B (ďalej v texte len ako „Predávajúci“ v príslušnom gramatickom tváre). 

1.2.2. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu.

1.2.3. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom. Tak tiež spotrebiteľom nie sú ani fyzické osoby, ktoré nakupujú tovar pre výkon svojho povolania.

1.2.4. Miestom dodania je adresa doručenia uvedená Kupujúcim v registračnom formulári.

1.2.5. E-shopom sa rozumie internetový obchod woodlogic.sk.

1.2.6. Katalóg tovaru je zoznam ponúkaného tovaru prevádzkovateľom e-shopu.

1.2.7. Košík je zoznam produktov vrátane názvu a ceny, ktoré si Kupujúci vybral z katalógu tovaru ku kúpe.

1.2.8. Cena tovaru je cena konkrétneho tovaru uvedená v katalógu tovaru.

1.2.9. Konečná cena tovaru je celková cena tovaru vybraného Kupujúcim (umiestneného do košíka), a to vrátane poštovného, balného a ďalších poplatkov spojených s dodaním tovaru. S touto cenou sa Kupujúci oboznámi pred dokončením objednávky.

1.10. Kupujúci je povinný sa oboznámiť s reklamačným poriadkom a obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Objednaním tovaru od Predávajúceho potvrdzuje oboznámenie sa s obsahom uvedeného reklamačného poriadku a obchodných podmienok.

1.11. Ako doklad o kúpe vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad (faktúra). Ak nie je vystavený samostatný záručný list, slúži ako záručný list príslušný nákupný doklad.

1.12. Uvedené ustanovenia sa nevzťahujú na kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ ale osoba, ktorá nakupuje tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb; zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

 

Článok II. Zodpovednosť za vady

2.1. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu  za to, že tovar, ktorý si Kupujúci zakúpil: a) má požadovanú  kvalitu a úžitkové  vlastnosti,  výrobcom udané parametre a že jeho používanie na určené účely bolo schválené v súlade s príslušnými všeobecne záväznými platnými právnymi predpismi  na území Slovenskej republiky, b) zodpovedá   podľa   všeobecne   záväzných   právnych   predpisov    tiež   zdravotným, hygienickým  a iným podmienkam v nich ustanoveným, c) je bez vád, d) sa mu  predal  za cenu,  ktorú  mal  v okamihu  ponuky  a jeho  predaja  a že táto  cena sa mu aj správne účtovala.

2.2. Záručná doba za predávaný tovar je 24 (slovom: dvadsať štyri) mesiacov, ak z charakteru predaného tovaru, životnosti a funkčnosti použitého materiálu nevyplýva kratšia doba. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

2.3. Ak ide o použitú vec, Kupujúci a Predávajúci sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, nie však kratšej než 12 (slovom: dvanásť) mesiacov. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

2.4. Pri všetkých tovaroch kupovaných firemnými zákazníkmi, na základe obchodného vzťahu, (v zmysle Obchodného zákonníka) je záručná doba označovaná ako „záruka za akosť“ stanovená predávajúcim na 7 (slovom: sedem) dní.

2.5. Práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady tovaru, pre ktorú platí záručná doba, zaniknú, ak nebudú uplatnené v záručnej dobe.

 

Článok III. Uplatnenie reklamácie

3.1. Kupujúci je oprávnený uplatniť reklamáciu: 

3.1.1. na kvalitu predaného tovaru, 

3.1.2. na správnosť ceny vyúčtovanej za predaný tovar, ak má dôvodnú pochybnosť, že cena za tovar nebola vyúčtovaná v súlade so zmluvou a cenníkom Predávajúceho. 

3.2. Za vadu nemožno považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

3.3. Kupujúci je povinný skontrolovať dodaný tovar pri jeho prevzatí a reklamovať zjavné vady.

3.4. Za zjavné vady sú považované vady zistiteľné pri preberaní tovaru, a to najmä:

3.4.1. množstevný a sortimentný rozdiel,

3.4.2. znehodnotenie tovaru (zdeformovaný obal, poškodený obal a pod.)

3.5. Zistené zjavné vady je Kupujúci povinný okamžite oznámiť Predávajúcemu, ktorý zjedná nápravu formou výmeny tovaru alebo vrátením kúpnej ceny. Neskoršie reklamácie tohto typu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

3.6. Predávajúci nezodpovedá za vady ak:

3.6.1. Kupujúci spôsobil vadu tovaru sám,

3.6.2. Kupujúci pred prevzatím tovaru o vade tovaru vedel, resp. bol na vadu výslovne a jasne upozornený a ak bola pre vadu poskytnutá zľava z kúpnej ceny tovaru,

3.6.3. vady vznikli v záručnej dobe v dôsledku opotrebenia tovaru spôsobeného bežným používaním, nesprávnym či nadmerným používaním,

3.6.4. boli porušené ochranné plomby na tovare,

3.6.5. boli vady spôsobené zásahom neoprávnenej osoby do tovaru alebo jeho súčastí,

3.6.6. sa tovar reklamuje po uplynutí záručnej doby, alebo inej lehoty, v rámci ktorej si má tovar uchovať svoje špecifické vlastnosti,

3.6.7. vznikli v dôsledku živelnej katastrofy,

3.6.8. boli spôsobené (úmyselným alebo neúmyselným) nesprávnym či nadmerným používaním tovaru, jeho nesprávnym servisom, nesprávnym použitím prídavných zariadení výrobcu či použitím iných prídavných zariadení ako predpisuje výrobca,

3.6.9 vzniknú na tovare po uplynutí doby životnosti. 

3.7. Reklamáciu musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu predaného tovaru alebo nesprávnosť vyúčtovanej sumy, inak právo na reklamáciu zaniká. V prípade vystavenia faktúry Predávajúcim musí Kupujúci nesprávnosť fakturovanej ceny reklamovať v lehote splatnosti faktúry. 

3.8. Pri uplatnení reklamácie Kupujúci vyplní reklamačný protokol. Reklamačný protokol je zverejnený na webovej stránke e-shopu. 

3.9. Pri reklamácii tovaru je Kupujúci povinný doručiť vadný tovar Predávajúcemu poštou (prípadne kuriérskou službou) na adresu Predávajúceho (WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o., Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovenská republika). Pri zaslaní vadného tovaru poštou (prípadne kuriérskou službou) sa odporúča reklamovaný tovar dôkladne zabezpečiť, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, a takisto zásielku zreteľne označiť „REKLAMÁCIA“. Zásielka musí obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), vyplnený reklamačný protokol a kópiu dokladu o kúpe . Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby/vady tovaru.

3.10. Reklamačný protokol musí obsahovať tieto údaje: 

3.11.1. číslo a dátum objednávky,

3.10.2. kontaktné údaje reklamujúceho (meno, korešpondenčná adresa, e-mailová adresa, tel. číslo),

3.10.3. označenie reklamovaného tovaru,

3.10.4. popis vady reklamovaného tovaru,

3.10.5. preferovaný spôsob riešenia reklamácie (odstránenie vady, výmena tovaru, zľava zo zaplatenej ceny za predaný tovar, vrátenie kúpnej ceny tovaru), 

3.10.6. zoznam priložených dokladov (najmä, nie však výlučne, doklad o kúpe),

3.10.7. spôsob, akým Kupujúci žiada, aby mu bolo doručené oznámenie o vybavení reklamácie (e-mailom alebo poštou).

3.11. Uplatnenie reklamácie na správnosť vyúčtovanej (príp. fakturovanej) ceny za predaný tovar nemá odkladný účinok na zaplatenie úhrady. 

3.12. Za deň začatia reklamačného konania ohľadom predaných tovarov  sa považuje deň, keď sú písomná reklamácia a vadný tovar doručené Predávajúcemu v súlade s bodom 3.9. tohto reklamačného poriadku. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje podľa bodu 3.10. tohto reklamačného poriadku alebo vadný tovar nebol doručený (prípadne doručený vadný tovar nie je kompletný) reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov a tovarov. Ak Kupujúci ani na výzvu Predávajúceho nedoplní chýbajúce údaje a tovar, reklamácia bude považovaná za neopodstatnenú.

3.13. Pred uplatnením reklamácie Predávajúci odporúča (nepodmieňuje), aby sa pred samotným uplatnením Kupujúci telefonicky alebo elektronicky skontaktoval s predávajúcim, ktorý ho bude opätovne informovať o všetkých podstatných náležitostiach reklamácie, o možnostiach uplatnenia a postupe pri vybavovaní reklamácie.

 

Článok IV. Vybavenie reklamácie

4.1. Pri uplatnení reklamácie doručí Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie spolu s informáciou o spôsobe vybavenia reklamácii na ním uvedenú e-mailovú adresu alebo poštovú adresu. Predávajúci doručí potvrdenie o prijatí reklamácie spolu s informáciou o spôsobe vybavenia reklamácii  bezodkladne, najneskôr však v lehote 3 (slovom: troch) pracovných dní odo dňa začatia reklamačného konania. 

4.2. Predávajúci prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď po určený spôsobu reklamácii, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 (slovom: tridsať) dní.

4.3. O vybavení reklamácie vydá Predávajúci Kupujúcemu výstupný protokol, ktorý je potvrdením o vybavení reklamácie. 

4.4. O vybavení reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho zaslaním e-mailovej správy spolu s výstupným protokolom na e-mailovú adresu Kupujúceho. V prípade, ak Kupujúci požiadal o zaslanie informácie o vybavení reklamácie poštou, predávajúci zašle výstupný a príp. aj prijímací protokol na kontaktnú adresu Kupujúceho uvedenú v reklamácii. 

4.5. Predávajúci je povinný viesť evidenciu o reklamáciách a predložiť ju na požiadanie orgánu dozoru na nazretie. Evidencia o reklamácii musí obsahovať údaje o dátume uplatnenia reklamácie, dátume a spôsobe vybavenia reklamácie a poradové číslo dokladu o uplatnení reklamácie.

 

Článok V. Spôsob vybavenia reklamácii

5.1. Ak sa na predanom tovare vyskytne vada, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. 

5.2. Ak vadu nie je možné odstrániť alebo sa vada vyskytuje opakovane aj po jej odstránení, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru. Pri vybavovaní reklamácie poskytnutím zľavy z vyúčtovanej ceny sa prihliadne na charakter vady, dobu jej trvania a možnosť ďalšieho využívania. O výške poskytovanej zľavy rozhoduje Predávajúci.

5.3. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Zákazníkovi nespôsobí závažné ťažkosti.

5.4. Kupujúci má právo požadovať bezplatnú výmenu tovaru alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy o predaji tovaru:

5.4.1. ak sa na tovare vyskytne vada, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady,

5.4.2. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať; za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej najmenej dvoch predchádzajúcich opravách,

5.4.3. ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať; za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, ktoré bránia riadnemu užívaniu tovaru,

5.5. Ak sa na tovare objavia iné neodstrániteľné vady, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

5.6. Predávajúci vybaví reklamáciu a ukončí reklamačné konanie jedným z nasledovných spôsobov: 

5.6.1. odstránením vady predaného tovaru,

5.6.2. výmenou tovaru, 

5.6.3. vyplatením primeranej zľavy z ceny predaného tovaru,

5.6.4. vrátením kúpnej ceny tovaru (pri odstúpení Kupujúceho od kúpnej zmluvy o predaji tovaru),

5.6.5. odôvodneným zamietnutím reklamácie. 

5.7. V prípade uznania reklamácie týkajúcej sa správnosti vyúčtovanej ceny, sa suma vo výške oprávnene reklamovanej ceny, Kupujúcemu vráti na ním uvedený bankový účet. Kupujúci je povinný oznámiť písomne (prípadne e-mailom) číslo svojho bankového účtu pre vrátenie reklamovanej ceny.

5.8. V prípade odstúpenia Kupujúceho od kúpnej zmluvy o predaji tovaru, sa suma vo výške uhradenej kúpnej ceny, Kupujúcemu vráti na ním uvedený bankový účet. Kupujúci je povinný oznámiť písomne číslo svojho bankového účtu pre vrátenie uhradenej kúpnej ceny.

5.9. Náklady spojené s vrátením tovaru hradí v prípade oprávnenej reklamácie Predávajúci.

 

Článok VI. Záverečné ustanovenia

6.1. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.12.2021

6.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny tohto reklamačného poriadku bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny reklamačného poriadku je splnená umiestnením v e-shope woodlogic.sk

6.3. Dohľad nad dodržiavaním povinností zo strany predávajúceho vo veciach ochrany spotrebiteľa v zmysle platnej právnej úpravy vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia a príslušný súd.

6.4. Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi 


Kontakty

Všetky otázky týkajúce sa reklamácie vám radi zodpovieme, ak nás budete kontaktovať na e-maile [email protected] alebo na tel. čísle +421 948 284 660


Protokoly

Oznámenie čísla bankového účtu

VÝSTUPNÝ PROTOKOL č.

Reklamačný PROTOKOL

PRIJÍMACÍ PROTOKOL č.

 
© 2024. WoodLogic
Všetky práva vyhradené
Zásady ochrany osobných údajov Informácie o cookies
Prihláste sa do svojho účtu
Email
Heslo
Prihlásiť sa
Pripomenúť heslo Registrácia nového užívateľa
0 položky hodnotu 0.00 €


Košík je prázdny
Dokončiť objednávku
Pokračovať v nákupe
Spätný hovor
Meno
Phone
Odoslať
Predobjednať
Meno
Phone
Email
Odoslať
Táto webstránka používa súbory cookies
Používame cookies, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť návštevníkom našich stránok a zlepšovať naše služby.

Súhlasiť