Domov / Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom e-shopu woodlogic.sk je WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o., sídlo: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 795 981, DIČ: 2024106469, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99095/B

Telefónne číslo: +421 905 336 051

E-mailová adresa: [email protected]

 

Predávajúcim je WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o., sídlo: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 795 981, DIČ: 2024106469, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99095/B

Telefónne číslo: +421 905 336 051

E-mailová adresa: [email protected]

ČLÁNOK I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode predávajúceho prevádzkovanom na internetovej adrese woodlogic.sk (ďalej v texte len ako „e-shop“), pričom bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho.

1.2. Všetky zmluvné vzťahy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej v texte len ako len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte len ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku“), zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. (ďalej v texte len ako „Zákon o elektronickom obchode“). Ak nie je kupujúcim spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník. Všetky citované právne predpisy sa rozumejú v najnovšom znení.

1.3. Predávajúcim je WINTRADE INTERNATIONAL s. r. o., sídlo: Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 47 795 981, DIČ: 2024106469, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo 99095/B.

1.4. Predávajúci je zároveň aj:

1.4.1. prevádzkovateľom systému elektronického obchodu prevádzkovaného prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho (ďalej v texte len ako „e-shop“).

1.4.2. prevádzkovateľom informačného systému/informačných systémov v zmysle ustanovenia 136/2014 Z.z. Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1.5. Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdŕžala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. 

1.6. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Novelizáciou zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, účinnou k 01.05.2014, boli z definície spotrebiteľa vylúčené právnické osoby, ktoré nakupujú výrobky alebo používajú služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti. Spotrebiteľom nie je firemný zákazník, teda zákazník, ktorý tovar nakupuje na firmu (uvádza pri objednávke IČO, DIČ alebo IČ DPH). Firemní zákazníci nemajú takisto nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu ani odstúpenie od zmluvy. Vzťah medzi takýmto zákazníkom a predávajúcim sa totiž neriadi Občianskym zákonníkom, ale Obchodným zákonníkom.

1.7. Zmluvu uzavretú na diaľku zákonodarca definoval ako zmluvu medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutú a uzavretú výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu.

1.8. Zmluva uzavretá mimo prevádzkových priestorov predávajúceho je definovaná ako zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom: uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho. Uzavretá v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho, alebo uzavretá počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou.

1.9. Trvanlivým nosičom sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie prostriedok, ktorý umožňuje spotrebiteľovi alebo predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača.

1.10. Vyplnením objednávkového formulára a odoslaním objednávky s povinnosťou platby kupujúci zároveň potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť každej zmluvy a sú stále prístupné v príslušnej sekcii na webovej stránke predávajúceho. 

 

ČLÁNOK II. OBJEDNANIE TOVARU (UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY)

2.1. Elektronická objednávka tovarov uskutočnená formou vyplneného objednávkového formulára je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho.

2.2. K akceptácii objednávky tovarov zo strany predávajúceho, a teda k uzatvoreniu kúpnej zmluvy dochádza na základe písomného potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy, v zmysle Zákona na ochranu spotrebiteľa pri predaji na diaľku č. 102/2014 (konkrétne § 6): predávajúci je povinný bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním tovaru, poskytnúť spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

2.3. V prípade objednávky prostredníctvom objednávkového formulára „objednávka“, je kupujúci povinný, v objednávke zvoleným spôsobom, zvoliť formu úhrady kúpnej ceny v opačnom prípade nedôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy. Predávajúci týmto zároveň informuje kupujúceho a kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu.

2.4. V prípade emailovej objednávky, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu na základe objednávky alebo faktúry vystavenej a doručenej predávajúcim kupujúcemu (aj elektronicky). Po pripísaní platby na účet predávajúceho, predávajúci informuje kupujúceho, že tovar bude odoslaný na kupujúcim uvedenú adresu. Ak je dohodnutá platba v hotovosti na dobierku: predávajúci pošle kupujúcemu objednaný tovar spolu z faktúrou. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať a zaplatiť kúpnu cenu.

2.5. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

2.6. Zmluva uzavretá na diaľku je spotrebiteľskou zmluvou, ktorá je uzatvorená medzi podnikateľským subjektom a spotrebiteľom, pričom spotrebiteľ má možnosť sa oboznámiť s obsahom zmluvy, ale nemá možnosť ovplyvniť jej obsah.

2.7. Ak je kupujúci spotrebiteľ, platí, že pokiaľ predávajúci nesplní kúpnu zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať, je povinný o tom bezodkladne spotrebiteľa informovať a do 15 (slovom: pätnástich) dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar, pokiaľ sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

2.8. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu do 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) hodín od jej odoslania - vytvorenia. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom). V prípade stornovania objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky.

 

ČLÁNOK III. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PDOMIENKY

3.1. Cena produktov alebo služieb objednávaných prostredníctvom elektronického obchodu (ďalej v texte len ako „kúpna cena“) je vygenerovaná vždy špeciálne pre každého jedného zákazníka. Ak je dohodnutá platba v hotovosti na dobierku: predávajúci pošle kupujúcemu objednaný tovar spolu z faktúrou.

3.2. Predávajúci negarantuje časovú platnosť kúpnych cien v prípade rovnakej objednávky v akomkoľvek časovom úseku. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, kúpna cena vygenerovaná v prípade konkrétnej objednávky sa po jej úhrade, v lehote splatnosti, už nemení.

3.3. Kúpna cena sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet predávajúceho (alebo pri platbe na dobierku v hotovosti momentom hotovostnej úhrady, resp. jej potvrdenia vystavením príjmového dokladu).

3.4. Spôsob zaplatenia kúpnej ceny (platobná forma) a celkových nákladov súvisiacich so samotnou objednávkou a doručením tovaru (spôsob platenia zvolí kupujúci v procese objednávania tovaru na webovej stránke nákupného portálu) je uvedený v objednávkovom formulári s celkovým vyčíslením nákladov.

3.5. V prípade vystavenia faktúry je potrebné pri platení uviesť ako variabilný symbol číslo vygenerovanej faktúry. Kupujúcim nesprávne uvedený variabilný symbol, pri platbe, má za následok nesprávne zúčtovanie kúpnej ceny a kupujúci nesie všetky riziká s tým spojené. 

3.6. Po zvolení spôsobu zaplatenia kúpnej ceny, prostredníctvom objednávkového formulára je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu s výnimkou osobitnej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorú predávajúci jednoznačne písomne (alebo elektronicky) potvrdí kupujúcemu, po vykonaní objednávky.

3.7. Pokiaľ niektorý zo spôsobov platby obsahuje informácie o nákladoch na prevedenie takejto platby, je kupujúci povinný znášať náklady na prevedenie tejto platby, ktoré sú uvedené pri danej platbe v užívateľskom prostredí e-shopu.

3.8. Výška kúpnej ceny tovaru, vrátane všetkých dodatočných poplatkov (napr. súvisiacich s formou platby a formou doručenia tovaru), sú uvedené v objednávkovom formulári a to pred samotným vykonaním objednávky. Predávajúci je však oprávnený každú objednávku posudzovať individuálne a jednostranne podľa vlastného uváženia interne určiť objednávku, pri ktorej kupujúci, okrem kúpnej ceny za tovar, už neplatí žiadne dodatočné náklady v súvislosti so spôsobom úhrady, výškou objednávky a samotným doručením a to bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach zo strany predávajúceho. Na uzatvorené kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

3.9. Predávajúci zašle na vyžiadanie kupujúcemu daňový doklad - faktúru v elektronickej podobe, a to na emailovou adresu kupujúceho zadanú pri danej objednávke do užívateľského prostredia e-shopu.

3.10. Bakové poplatky za vykonanie úhrady kúpnej ceny a nákladov dopravy kupujúcim sa riadia zmluvou medzi kupujúcim a bankou kupujúceho. Predávajúci nezodpovedá za výšku takýchto alebo obdobných poplatkov stým súvisiacich.

3.11. Predávajúci môže na webovej stránke vytvoriť príležitosť (možnú formu), prostredníctvom ktorej kupujúci môže získať zľavu na celkový zakúpený tovar. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach meniť a upravovať vznik, zánik a podmienky možného spôsobu (formy) získania takejto zľavy. Na uzatvorenie kúpnej zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 

ČLÁNOK IV. DODACIE PODMIENKY

4.1. Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravného partnera, ktorého si kupujúci zvolí v rámci svojej objednávky. Tovar bude kupujúcemu doručený najneskôr do 5 (slovom: piatich) pracovných dní od úhrady kúpnej ceny (splnenie tejto povinnosti je podmienené dostupnosťou tovaru na sklade). V prípade viacpoložkovej objednávky môžu byť jednotlivé položky expedované z rôznych miest. Ak to vyžaduje povaha tovaru či ak určuje takú povinnosť vyslovene príslušná kogentná právna norma, ktorej podlieha právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim, je predávajúci povinný ako súčasť dodávky dodať kupujúcemu takú dokumentáciu, informácie a doklady vzťahujúce sa k dodávanému tovaru, ktoré sú nutné k prevzatiu a užívaniu tovaru. Dokumentácia bude dodaná v slovenskom jazyku, ak neurčuje uvedený právny predpis inak.

4.2. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a dokladov dodávaných s nim v lehote 2 (slovom: dvoch) pracovných dní od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

4.3. Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, ktorý sa vzťahuje aj na nákup tovaru a služieb cez internet, ak sa predávajúci a spotrebiteľ (kupujúci) nedohodnú inak, predávajúci je povinný objednávku spotrebiteľa splniť do 30 (slovom: tridsiatich) dní od jej doručenia. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný tovar nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 15 (slovom: pätnástich) dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení. Miestom dodania objednaného tovaru alebo služby je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.

4.4. Predávajúci bude bezodkladne informovať kupujúceho o nemožnosti dodania tovaru ako aj v prípadoch vyššej moci alebo dôvodoch, za ktoré predávajúci alebo dopravca/doručovateľ/kuriér nezodpovedá. V tomto prípade predávajúci ponúkne alebo poskytne spotrebiteľovi náhradné plnenie a postupuje podľa obchodných podmienok a právnych predpisov.

4.5. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na adresu ním uvedenú pri vystavení objednávky a výlučne osobe, ktorá je uvedená ako kupujúci. Dodanie alebo vydanie tovaru inej osobe ako kupujúcemu nie je možné bez osobitného vopred daného písomného súhlasu predávajúceho a predávajúcim požadovaných dokumentov. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby kupujúci uviedol správne svoje identifikačné údaje pri objednávaní tovaru a údaje pre dodanie tovaru. Doručovateľ tovaru je oprávnený u preberajúcej osoby vhodnými prostriedkami vykonať zistenie a overenie či táto osoba je kupujúcim a či je oprávnená prevziať tovar. Ak to okolnosti vyžadujú, predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť na predĺžení dodacej lehoty, alebo na náhradnom plnení v rovnakej kvalite a cene. V prípade špeciálnej požiadavky sa dodacia lehota predlžuje o ďalšie pracovné dni, ktoré budú oznámené kupujúcemu elektronicky.

4.6. Dodanie tovaru predávajúci uskutoční prostredníctvom tretích osôb (prepravných, kuriérskych a zásielkových spoločností).

4.7. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním prvému prepravcovi na prepravu v prospech kupujúceho.

4.8. Predávajúci tovar pred jeho odoslaním na svoje náklady zabalí a označí spôsobom dohodnutým v kúpnej zmluve, poprípade spôsobom obvyklým, odpovedajúcim dohodnutému spôsobu dodania a užívania.

4.9. Prepravné náklady predávajúceho nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru. Tieto budú vyčíslené v objednávkovom formulári a vo vygenerovanej faktúre, alebo v cenovej ponuke zaslanej emailom a kupujúci sa zaväzuje uhradiť ich spolu s kúpnou cenou. Predávajúci je oprávnený jednostranne a podľa vlastného uváženia interne určiť hodnotu alebo charakter objednávky, pri ktorej kupujúci už neplatí cenu prepravy. Skutočnosť platenia alebo neplatenia ceny prepravy kupujúcim sa zobrazí v objednávke alebo na web stránke e-shopu. Predávajúci je oprávnený jednostranne bez nutnosti uvádzania zmeny v týchto obchodných podmienkach meniť a upravovať hodnotu alebo charakter objednávky (uzatvorenej zmluvy), pri ktorej kupujúci neplatí cenu prepravy. Na uzatvorené kúpne zmluvy táto zmena nemá vplyv.

 

Článok V. PREVZATIE TOVARU, NADOBUDNUTIE VLASTNÍCKEHO PRÁVA, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA ŠKODY

5.1. Predávajúci, špedičná, prepravná alebo kuriérska spoločnosť alebo zásielková služba je oprávnená avizovať dodávku tovaru kupujúcemu e-mailom, sms správou alebo inou vhodnou formou (napr. telefonicky). Kupujúci zároveň súhlasí s tým, aby predávajúci poskytol tieto údaje kupujúceho špedičnej, prepravnej alebo kuriérskej spoločnosti.

5.2. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný preukázať dopravcovi svoju totožnosť prostredníctvom platných dokladov totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas). Z týchto dokladov musí byť zrejmá totožnosť kupujúceho a oprávnenie k prevzatiu tovaru. V opačnom prípade nemusí byť tovar odovzdaný zo strany predávajúceho/dopravcu.

5.3. Ak kupujúci neprevezme tovar, predávajúci ho uloží vo svojej prevádzke alebo na adrese sídla spoločnosti a vyzve kupujúceho na jeho vyzdvihnutie. V prípade, ak kupujúci nevyzdvihne produkt ani do 30  (slovom: tridsiatich) pracovných dní odo dňa doručenia písomnej výzvy, uplynutím lehoty na dodatočné prevzatie tovaru, zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim zaniká.

5.4. Vlastnícke právo k tovaru, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho prevzatím tovaru kupujúcim na mieste dodania ním určenom (teda dojednanom v kúpnej zmluve podľa objednávky kupujúceho), pričom nezáleží na tom, či kupujúci prevezme produkt osobne alebo prostredníctvom poverenej/splnomocnenej osoby.

5.5. Nebezpečenstvo škody na tovare, ktorý tvorí dodávku, prechádza na kupujúceho súčasne s nadobudnutím vlastníctva. V prípade uvedenom v ods. 5.3. tohto článku, prechádza nebezpečenstvo poškodenia tovaru a zodpovednosť za škodu na tovare na kupujúceho dňom kedy kupujúci neprevzal tovar pri prvom pokuse o doručovanie.

5.6. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný odkontrolovať neporušenosť obalu a kompletnosť dodávky, najmä počet transportných balení (balíkov/zásielok). V prípade akýchkoľvek zjavných vád zistených v súvislosti s prepravou a tovarom je kupujúci povinný tieto bezodkladne, najneskôr do 12 (slovom: dvanástich) hodín elektronicky alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu. Kupujúci je povinný na prepravnom dokumente vyznačiť všetky zjavné poškodenia zásielky a porušenosť obalu. Ak je zistené iné narušenie obalu balenia či zásielky o neoprávnenom otvorení zásielky, je kupujúci povinný zásielku od prepravcu/doručovateľa neprevziať.

5.7. Podpisom preberacieho protokolu kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená. Ak kupujúci nevznesie námietky k nedoručeniu tovaru a nedoručeniu dokladov dodávaných s tovarom v lehote 24 (slovom: dvadsiatich štyroch) hodín od dodania tovaru, na základe potvrdených dodacích a prepravných listov sa predpokladá, že tovar bol kupujúcemu dodaný riadne, ak sa dôkazne nepreukáže opak.

 

ČLÁNOK VI. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

6.1. Právo na odstúpenie od zmluvy má podľa zákona len spotrebiteľ. Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

6.2. Zákonný nárok na vrátenie tovaru bez udania dôvodu vzniká len vtedy, keď spotrebiteľ (kupujúci) zakúpil tovar prostredníctvom:

6.2.1. zmluvy uzavretej na diaľku (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutej a uzavretej výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa, najmä využitím webového sídla, elektronickej pošty, telefónu, faxu, adresného listu alebo ponukového katalógu)

6.2.2. zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho (zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom uzavretá za súčasnej fyzickej prítomnosti predávajúceho a spotrebiteľa na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy na ktorej uzavretie dal návrh predávajúcemu spotrebiteľ na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho; zmluvy uzavretej v prevádzkových priestoroch predávajúceho alebo prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie bezprostredne po individuálnom a osobnom oslovení spotrebiteľa predávajúcim na mieste, ktoré nie je prevádzkovým priestorom predávajúceho alebo zmluvy uzavretej počas predajnej akcie alebo v súvislosti s ňou).

6.3. Informácia ohľadom možnosti (práva) odstúpenia od kúpnej zmluvy: Spotrebiteľ môže odstúpiť, od kúpnej zmluvy, aj bez uvedenia dôvodu do 14 (slovo: štrnástich) kalendárnych dní, odo dňa od kedy spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme tovar, t.j. táto lehota sa skončí po 14 (slovom: štrnástich) dňoch od prevzatia tovaru. Ak však koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6.4. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci (spotrebiteľ) informuje predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením. Kupujúci (spotrebiteľ) môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ak mu bol odovzdaný predávajúcim. Vzorový formulár oznámenia o odstúpení od zmluvy je tiež k dispozícií na webovej stránke predávajúceho - TU, alebo spotrebiteľovi v prípade vyžiadania bude odoslaný e-mailom alebo poštou.

6.5. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak spotrebiteľ zašle (odošle) oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy, teda najneskôr v 14. (slovom: štrnásty) deň odkedy lehota na odstúpenie od zmluvy začala plynúť, resp. ak koniec tohto obdobia pripadne na deň pracovného pokoja, lehota sa predlžuje do nasledujúceho pracovného dňa.

6.6. Po odstúpení od zmluvy vráti predávajúci spotrebiteľovi všetky platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k spotrebiteľovi. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si zvolil iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame predávajúci. Platby budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa, keď bude predávajúcemu doručené oznámenie spotrebiteľa o odstúpení tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použili pri platbe, ak výslovne nesúhlasil s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

6.7. Platba za zakúpený tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu predávajúceho alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

6.8. Pri odstúpení od zmluvy znáša spotrebiteľ iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.

6.9. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 (slovom: štrnástich) dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

6.10. Spotrebiteľ berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitie práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 7zákona č. 102/2014 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky a pod.

6.11. Pre odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúcich-podnikateľských subjektov sa uplatňujú zákonné podmienky upravené v Obchodnom zákonníku.

6.12. Predávajúci odporúča (avšak neprikazuje) kupujúcemu, aby vrátený tovar odosielal doporučene a takúto zásielku si aj poistil.

6.13. Kupujúci má právo tovar rozbaliť a odskúšať, aby zistil jeho vlastnosti a funkčnosť. Ak je tovar poškodený, rozbitý alebo nefunkčný, vtedy je už kupujúci za takéto zníženie hodnoty tovaru zodpovedný.

6.14. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. 

6.15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v  skutočnej výške a náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre (po)záručný servis tovaru.

Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu obchodných podmienok uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

6.16. Adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy): Mickiewiczova 16, 811 07 Bratislava, Slovenská republika.

6.17. E-mailová adresa predávajúceho (pre uplatnenie práva odstúpenia od zmluvy): [email protected]

 

Článok VII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

7.1. Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľ (predávajúci) postupuje podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7.2. Podrobné informácie o tom, ako zhromažďujeme, spracúvame a chránime osobné údaje našich zákazníkov pri využívaní našich služieb sú upravené v Zásadách ochrany osobných údajov.

 

Článok VIII. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

8.1. Kupujúci má právo zriadiť si registráciou užívateľský účet.

8.2. Kupujúci má povinnosť zadať pred vstupom do užívateľského účtu prístupové údaje.

8.3. Identifikačné údaje kupujúceho zadané pri registrácii sa považujú za údaje zadané pri objednávke každého tovaru, ktorú kupujúci učiní po prihlásení sa do svojho užívateľského účtu.

8.4. Kupujúci nesmie poskytovať tretím osobám prístupové údaje, ani akýkoľvek iný prístup do užívateľského účtu. Kupujúci je povinný učiniť všetky primerané opatrenia k ich utajeniu. Kupujúci v plnom rozsahu zodpovedá za neoprávnené užívanie týchto prístupových údajov alebo užívateľského účtu a za škodu takto spôsobenú prevádzkovateľovi (predávajúcemu) alebo tretím osobám. V prípade straty, odcudzenia alebo iného narušenia práva užívania týchto hesiel je kupujúci povinný oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ v primeranej lehote poskytne kupujúcemu nové prístupové údaje.

 

Článok IX. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

9.1. Kupujúci-spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na [email protected]), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 (slovom: tridsiatich) dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

9.2. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia,  www.soi.sk alebo iná osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

9.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ-fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

Článok X. UŽÍVANIE E-SHOPU

10.1. Prevádzkovateľ týmto udeľuje kupujúcemu nevýhradnú licenciu k užívaniu e-shopu spôsobom predvídaným týmito obchodnými podmienkami.

10.2. Prevádzkovateľ má právo zmeniť e-shop, teda jeho technické riešenie a/alebo užívateľské rozhranie.

10.3. Prevádzkovateľ má právo obmedziť alebo prerušiť funkčnosť e-shopu prípadne prístup k nemu na dobu nevyhnutnú z dôvodu údržby alebo opravy e-shopu.

10.4. Kupujúci je povinný dodržovať pri užívaní e-shopu platné a účinné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskeho spoločenstva. Akúkoľvek škodu, ktorá by porušením tejto povinnosti kupujúceho prevádzkovateľovi, predávajúcemu alebo tretím osobám vznikla, je kupujúci povinný nahradiť v plnom rozsahu.

10.5. V prípade porušenia týchto obchodných podmienok alebo kúpnej zmluvy alebo platných a účinných právnych predpisov má prevádzkovateľ právo zrušiť užívateľský účet.

 

Článok XI. PREHLÁSENIA PREVÁDZKOVATEĽA

11.1. Prevádzkovateľ prehlasuje, že záznamy údajov v e-shope, ako elektronickom systéme, sú spoľahlivé a sú vykonávané systematicky a sú chránené proti zmenám.

11.2. Vplyvom technickej chyby v e-shope môže dôjsť k zobrazeniu kúpnej ceny pri tovare, ktorej výška nezodpovedá obvyklej cene za takýto tovar na trhu; v takomto prípade prevádzkovateľ (predávajúci) nemá povinnosť dodať daný tovar za zobrazenú kúpnu cenu, kontaktuje kupujúceho a oznámi mu skutočnú kúpnu cenu daného tovaru a kupujúci má právo sa rozhodnúť, či tovar za skutočnú kúpnu cenu prijme a pokiaľ sa tak nestane, ruší sa kúpna zmluva od počiatku.

11.3. Kupujúci berie na vedomie, že fotografie pri tovare v e-shope môžu byť ilustrované, alebo môžu pôsobiť skresľujúcim dojmom v dôsledku ich prevedenia do zobrazenia v technickom prostriedku kupujúceho, preto je kupujúci povinný sa vždy oboznámiť s celým popisom daného tovaru a v prípade nejasností kontaktovať prevádzkovateľa (predávajúceho).

11.4. Kontaktné údaje prevádzkovateľa pre komunikáciu s kupujúcim sú uvedené v užívateľskom rozhraní e-shopu v sekcii Kontakty.

 

Článok XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Orgánmi dozoru sú:

Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07  Bratislava   

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04

https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava

Ružinovská 8, 820 09 Bratislava

Tel. č. 02/43338 286, +421 917 426 111

www.ruvzba.sk

12.2 Spotrebiteľ má možnosť obrátiť sa na orgán alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorý je (i keď len nezáväzne) oprávnený posudzovať prípadné spory medzi spotrebiteľom ako kupujúcim e-shopu a prevádzkovateľom e-shopu.

12.3. Obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené v internetovom obchode predávajúceho v deň odoslania objednávky kupujúcim.

12.4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodným podmienok bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením v e-shope woodlogic.sk

12.5. Podrobné informácie o reklamácie sú upravené v Reklamačnom poriadku.

12.6. Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 01.12.2021.

© 2024. WoodLogic
Všetky práva vyhradené
Zásady ochrany osobných údajov Informácie o cookies
Prihláste sa do svojho účtu
Email
Heslo
Prihlásiť sa
Pripomenúť heslo Registrácia nového užívateľa
0 položky hodnotu 0.00 €


Košík je prázdny
Dokončiť objednávku
Pokračovať v nákupe
Spätný hovor
Meno
Phone
Odoslať
Predobjednať
Meno
Phone
Email
Odoslať
Táto webstránka používa súbory cookies
Používame cookies, ktoré nám pomáhajú lepšie porozumieť návštevníkom našich stránok a zlepšovať naše služby.

Súhlasiť